18 septembrie 2020

Expert economic: „Îmbunătățirea cadrului de funcționare, prestare a serviciilor pentru copiii cu dizabilități severe este crucială pentru incluziunea acestora”

„Unele servicii necesare copiilor cu dizabilități severe lipsesc, altele sunt bine reglementate, dar nu funcționează, întrucât nu ajung să fie implementate în modul corespunzător. Deseori, atunci când se depistează careva deficiențe în obținerea rezultatelor, se dorește să se intervină cu schimbări în legislație sau alte acte de reglementare. De fapt, în cele mai multe cazuri, nu legislația e problema, dar mecanismele de implementare, inclusiv planificarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor.” Dumitru Budianschi, expert economic, director de program în cadrul Centrului „Expert-Grup”, susține că este important să fie îmbunătățită planificarea strategică și operațională pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități severe, să fie aplicată o abordare integrală a problemelor existente și o alocare bugetară adecvată.

Dumitru Budianschi, expert economic

 

Noi putem avea servicii specializate perfecte, dar care nu vor funcționa corespunzător. Procedurile și protocoale de prestare pot fi excelente, dar dacă nu știm cum acestea pot fi integrate în sistemul public, cum vor fi gestionate din punct de vedere financiar, atunci serviciile date, cu o mare probabilitate, nu vor funcționa satisfăcător. Pentru ca serviciile și măsurile recomandate să fie implementate în practică este necesar că odată cu elaborarea pachetului de servicii și măsuri, să se asigure integrarea în sistemul de management public în toată complexitatea sa.

Implicarea specialiștilor din domeniul finanțelor în asigurarea asistenței și incluziunii copiilor cu dizabilități severe, care cunosc principiile și mecanismele de funcționare a sistemului public, este necesară. Este important să fie identificate eventualele constrângeri de ordin financiar legate de implementarea recomandărilor specialiștilor din domeniu. Astfel, am ajuns să fiu parte a echipei de experți din cadrul proiectului „Model integrat pe intervenții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sîngerei”, implementat de „Copil, Comunitate, Familie”, în parteneriat cu UNICEF Moldova. Am analizat cum urmează a fi optimizat mecanismul de cooperare intersectorială între specialiștii din domeniul medical, educațional și asistența socială, dacă sunt necesare fonduri suplimentare de finanțare. Dacă vom depista că anumite lacune financiare există, vom încerca să le cuprindem în bugetul pentru anul 2021. Însă, ne-am dat seama că resursele financiare necesare pentru a spori cooperarea intersectorială, obiectivul principal al proiectului, nu sunt impunătoare. Mai curând vorbim despre un efort suplimentar din partea unor angajați, care se vor face responsabili de îndeplinirea sarcinilor stipulate în fișa de post. Problema identificată se referă la asigurarea unei planificări mai bune a finanțelor destinate să acopere necesitățile acestei categorii de beneficiari, a copiilor cu dizabilități severe.

Planificarea financiară este crucială. Politicile existente care se referă la copiii cu dizabilități severe cuprind mai multe sectoare, cum ar fi medicina, educația și protecția socială. Implementarea tuturor serviciilor destinate acestei grupe de beneficiari necesită o bună cooperare între diferite autorități centrale și locale. Astfel, rezultatul final depinde, în mod crucial, de calitatea planificării bugetare la nivelul fiecărei instituții și autorități implicate, deoarece pentru prestarea serviciilor și aplicarea măsurilor sunt necesare mijloace financiare. Atunci când există deficiențe în identificarea corectă a necesităților pentru fiecare copil, inevitabil acestea vor crea greutăți în acoperirea financiară a întregului pachet de servicii și măsuri ce urmează a fi oferite. Planificarea riguroasă a volumului și portofoliului de servicii și măsuri pe toate domeniile implicate este o condiție primordială pentru fundamentarea necesarului de finanțare și alocarea acestora conform necesităților.

Am încercat să scot în evidență constrângerile care împiedică autoritățile să ofere pachetul integral de servicii necesare. Pentru aceasta, participând în activitățile proiectului am analizat constrângerile cu care se confruntă beneficiarii în obținerea serviciilor prescrise. În linii mari, putem spune că aceste constrângerile vin pe două dimensiuni: (i) disponibilitatea serviciilor și (ii) în ce măsură acestea sunt accesibile. La moment, fără a pretinde la o evaluare exactă, se poate constata că constrângerile legate de accesul la servicii sunt predominante.

Avem servicii pentru copiii cu dizabilități severe, dar acestea nu sunt accesate. Cu puține excepții, putem constata că autoritățile oferă un pachet adecvat de servicii destinate acestei grupe de beneficiari. Însă, nu toți beneficiarii au aceiași capacitate de accesare a serviciilor existente. Din această cauză, o parte din aceștia nu beneficiază de serviciile recomandate. Deseori, dificultatea de accesare apare din cauza lipsei unor mecanisme care ar oferi intervenții unice, care nu sunt încadrate în anumite servicii speciale, dar sunt absolut necesare pentru a asigura accesibilitatea la servicii. De asemenea, în alte cazuri pentru sporirea accesului la serviciilor sunt necesare măsuri organizatorice pentru o mai bună cooperare și coordonare dintre prestatorii de servicii, precum și dintre diferite autorități.

Totodată, chiar dacă unele servicii sunt bine reglementate, fără o gestiune corespunzătoare acestea nu oferă calitatea și volumul necesar. Toate serviciile prestate de către instituțiile publice trebuie să fie gestionate în conformitate cu cadrul legal existent, inclusiv controlul managerial intern. Prin urmare, toate instituțiile ce prestează serviciile pentru copiii cu dizabilități severe trebuie să aibă implementate procedurile necesare corespunderii principiilor de bună guvernare. De asemenea, tot aici putem aduce și dificultăți la suplinirea numărului necesar de personal, care să corespundă prin calificările și abilitățile sale pentru a lucra cu această grupă de beneficiari. Nu avem cadre, chiar daca avem resurse. Nivelul de salarizare oferit nu este atractiv pentru a completa necesarul de unități. Însă și nivelul general de finanțare a acestei grupe de beneficiari se dovedește a fi insuficient pentru a acoperi necesitățile existente.

Dacă am întreba cât costă serviciile oferite pentru un singur copil într-un an bugetar, atunci răspuns la această întrebare nu vom avea. Bugetul pentru fiecare sistem în parte este planificat și executat separat. Prin urmare, nu vom găsi un răspuns ce ar însuma toate aceste cheltuieli. Dacă în cazul domeniului medical și educațional situația este mai clară, la fel ca și bugetele, atunci asistența socială se confruntă cu o serie de provocări. Pe lângă problemele standard cu care se confruntă beneficiarii, apar diverse provocări care nu se înscriu în reglementările stipulate de legislație, fiind necesare intervenții de suport sau ajutor specifice, deseori cu un caracter de o singură dată. Astfel de situații, în cele mai multe cazuri, apar unde și părinții intră în diferite grupe vulnerabile, sau în cazul când părinților nu li se comunică despre toate serviciile de care sunt în drept să beneficieze, sau refuzul nejustificat la unele servicii.

În viziunea mea, mecanismele pentru sporirea coordonării și cooperării între instituții, propuse în instrucțiunea elaborată va avea un impact dublu. Pe de o parte, va spori eficacitatea și eficiența serviciilor oferite. Aceasta se va obține în special prin o mai bună acoperire cu servicii, urmând principiul serviciilor integrate și o mai bună planificare a bugetelor locale și la nivel central. În același timp, aceste mecanisme vor contribui substanțial la o monitorizare mai bună a calității și volumului serviciilor oferite, prin contrapunerea cu rezultatele obținute de beneficiari. Îmbunătățirea cadrului de funcționare, prestare a serviciilor pentru copiii cu dizabilități severe este crucială pentru incluziunea acestora.

Interviul cu expertul economic Dumitru Budianschi a fost realizat în cadrul proiectului „Model integrat pe intervenții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sângerei”, implementat de „Copil, Comunitate, Familie”, în parteneriat cu UNICEF Moldova. Echipa de experți a proiectului oferă suport specialiștilor locali în identificarea, asistența și referirea copiilor cu dizabilități severe către servicii specializate și de înaltă calificare. Mai multe informații despre proiect: https://ccfmoldova.org/internship/despre-proiect-2